Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2023:
2023-12-23 14:09
2023-12-19 07:29

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2023-12-18 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:800
5. Återredovisning av valnämnden samt redovisning från årskurs 9 resa och intryck av besöket vid Auschwitz - Birkenau
6. Borgensåtagande Vamas KS/2023:569
7. Vatten- och avloppstaxa 2024 (VAtaxa 2024) KS/2023:676
8. Avfallstaxa 2024 KS/2023:666
9. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta år 2024 KS/2023:743
10. Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS år 2024 KS/2023:744
11. Riktlinjer för avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning 2024 KS/2023:745
12. Partistöd 2024 KS/2023:167
13. Nyinrättande av tjänst som biträdande socialchef inom socialförvaltningen KS/2023:587
14. Riktlinje gällande allergener, dofter och husdjur i kommunala lokaler KS/2023:517
15. Sammanträdesplan 2024 (KS och KF) KS/2023:693
16. Reglemente för Krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026 KS/2023:753
17. Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar KS/2023:756
18. Reglemente pensionärsrådet KS/2023:658
19. Bildande av kulturreservat Idbäck 10:1, Jägra s:14 KS/2022:321
20. Avsägelser och val
21. Val av ersättare i socialnämnden (M) KS/2023:646
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Svar på Motion angående Skapande av arbetstillfällen vid kommunens naturreservat - Centerpartiet KS/2017:634
24. Svar på Interpellation från (V)- Camping dansbandsveckan ställd till Mikael Östling (M) KS/2023:695
25. Handlingar för kännedom
2023-12-05 14:39
Skinnarebygd 2023 (årsbok utgiven av Malungs hembygdsförening) Det är 75 år sedan den första utgåvan vilken fanns till försäljning i midsommartid 1948. Senare ändrades utgivningen till att bli inför jul. Från och med Skinnarebygd 2008 är boken inbunden. Innan dess var den häftad. Från premiäråret 1948 till utgåvan 1965/66 hade Skinnarebygd ett omslag som gav intryck av läder, passande nog. Färgen på omslaget byttes för varje årgång. Årets bok har för den främre omslagssidan lånat utseendet från 1948.
Skinnarebygd 2023 är bok nr 56 i serien (sedan 2008 har boken givits ut varje år). Årets bok är den tjockaste hittills, 352 sidor. Som vanligt är innehållet en brokig blandning av ämnen och av korta, lite längre och riktigt långa texter. Det mesta rör sådant som utspelat sig på 1900-talet men det finns också artiklar som skildrar äldre tider. Boken är för femte året sammanställd av redigeraren Hans Bohm.

Det är en person som ska hyllas för tillkomsten av Skinnarebygd, Niss Hjalmar Matsson (1905–1973). Han var uppväxt på en gård i byn Grönland. Efter studie- och arbetsår främst i Uppsala flyttade han 1947 tillbaka till Malung för att bli lärare vid Malungs folkhögskola och för att ta hand om hembygdsgården. Han var folklivsforskare, bland annat specialiserad på skinnhantverket i Malung, smidesverksamheten i Lima och på ortnamn. Han tog initiativet till och var drivande för Skinnarebygd de första decennierna. I en avdelning ”Skinnarebygd 75 år. Tema: Niss Hjalmar Matsson” publiceras tre texter som Niss Hjalmar skrev på 1930-talet om ortnamn i övre Västerdalarna. Ett citat ur en av artiklarna: ”Kartorna visar i många fall hur grundligt namn kunnat missförstås och feltolkas på grund av vederbörande kartografers obekantskap med sockenmålen och med det liv som fordom levats i dessa bygder.” I artikeln ”Några ortnamn i och vid en Limasjö” handlar det om Hässjön eller Häsiäjn som den heter på Limamål. I temadelen finns texter som framhåller Niss Hjalmars betydelse för att bevara och sprida kunskap om bygdens historia. En förteckning över det mesta som Niss Hjalmar Matsson publicerat, i Skinnarebygd och i andra sammanhang, ingår. Temadelen är cirka 50 sidor lång.

Något längre, cirka 65 sidor, är den artikel och de bildsidor som inleder boken: ”Malung – bandymetropolen” där Gubb Jan Stigson berättar om den vintersport som länge var den dominerande. Några säsonger var en bra bit över 100 bandyspelare i farten i seriespel. Genom åren har 15 olika bandylag deltagit i seniorserier, inklusive B-, C- och juniorlag. Ett stort antal bilder illustrerar artikeln, många av dem är ”Foto: Rune Ohlén”, journalisten som var verksam på Nya Wermlands-Tidningen i Malung på 1950- och 60-talen.

Den tredje längre artikeln i år, drygt 40 sidor, är författad av Annie Gunnarsson. Hon är liksom Gubb Jan en som flitigt medverkat i Skinnarebygd. Annie skriver denna gång om hennes eget yrkesliv, i en för samhället betydelsefull verksamhet som det inte berättas om särskilt ofta: ”Skolsköterska i Malung 1977–2001. Minnen, arbetsuppgifter, med mera”.

En annan författare som förekommit ofta i Skinnarebygd på senare år är Mass Elisabet Larsson. Hon var även en viktig person i utgivningen av böckerna om Malungsmålet. Elisabet avled 2022. Hennes minne tecknas av svägerskan Anna-Britta Henriksson och av vännen Inger Döhl. Därtill finns en förteckning av hennes artiklar sammanställd av sonen Daniel. Några artiklar som främst skildrar tiden innan 1900-talet är: ”Utsjövalla – ett kvarnrikt vattendrag” av Göran Bergman. ”Timmerhus och byggnadsskick i Öje” av Olle Tranberg. ”En utvandrare från Vallerås” av Inger Döhl.

En brittisk ”lady”, med Malungsrötter, är begravd på kyrkogården i Malung. Det får Skinnarebygds läsare veta tack vare Mass Lars Henrikssons artikel ”Nissjers Ernst och dottern Brita”.

Med utgångspunkt från sina föräldrars liv skriver Svea Svensson om ”Levnadsöden på finnmarken” och om sin tid som anställd på ålderdomshemmet Lugnet i Malung 1954–1961. Nästa år ska ett nytt stort badhus stå klart i Malung. Det är ett av skälen till att två texter, från 2012 respektive 1931, nu kan läsas i Skinnarebygd: ”Yttermalungs skol- och folkbad” av Bente Mellquist Danielson och ”Bybastun i Öje först i Västerdalarna” av Gunnar Furuland (rektor på folkhögskolan 1928–1964).

Sommaren 1936 reste ett 20-tal yngre personer på en för sin tid lång bussresa till Vejle i Danmark. De representerade Malungs folkdanslag. En lång reseberättelse, utan bilder, publicerades i Falu Läns-Tidning som på den tiden försökte etablera sig i Västerdalarna. När Skinnarebygd nu trycker artikeln igen, är det inklusive många bilder från den 225 mil långa resan som företogs i Sälen-chauffören Gudmund Larssons Scania Vabis, byggd i Södertälje senare delen av 1920-talet. Författare var en då 22-årig Sven Bohm, dansare och spelman i folkdanslaget och dess musikgrupp Maskapellet.

Gunnar Ternhag berättar om folkmusiker och sångare i artikeln ”När jag spelade in i Malung och Lima”. En av dem han mötte då, i början av 1970-talet, var Elvina Söderlund. Hon sydde den vita skiddräkt som Särna-Hedlund använde när han vann olympiskt guld på femmilen 1928. Dräkten är orsak till att våra längdåkares landslagsdress har vitt som dominerande färg.

Leif Forslund skriver om sin kollega som pressfotograf, Inge Persson från Torgås. Inge var en mångsidig fotograf med nyhets- och vykortsbilder som främsta inkomstkällor. Till artikeln publiceras Inges bilder från bärgningen av det tyska krigsskeppet Tirpitz utanför Norges kust. Inge var den förste fotografen som tog sig in i slagskeppet efter bärgningen vid Tromsö 1948.

Naturen står i fokus i botanisten Lars Efraimssons betraktelse ”Gläntan i skogen” och i Pell Algot Erikssons ”Bland fina och farliga växter i Öje”. Den senare publicerades första gången i Mora Tidning 1972 och har i Skinnarebygd illustrerats med bilder av Lars Efraimsson.

Texter på Malungsmål har sin givna plats i årsboken. Denna gång bjuds på två kåserier skrivna av Ingrid Dåhne och Karin Elfström, båda finns också i svensk översättning. Texterna har tidigare gått att läsa i bytidningen för Idbäck och Romarheden ”Dâ ne flugur ô brômsär”. Om de fem åren med denna tidning, 1999–2004, berättar en av utgivarna, Knut Göran Paulsson.

Tôris Alf Olsson informerar om den donation, cirka 130 A4-pärmar med främst släktforskning och personhistoria, som biblioteket i Malung tagit hand om. Personen bakom detta är Halvar Stig Johansson (1931–2022) som utrett ett stort antal släkter och familjer inom Malungs socken. Han samlade också på tidningsartiklar. En av dem finns att läsa i årsboken. Erik Sohlin skrev i Mora Tidning 1963 om en byskollärares liv i Malung under senare delen av 1800-talet. Det handlar om Pellanna Per Jonsson som var lärare vid Gärdets småskola i 43 år.

Under vinjetten ”Hänt på holen” redogör hembygdsföreningens ordförande för sådant som hänt på Gammelgården, belägen vid Hundholen, och inom föreningen det senaste året. Jörgen Danielson är ordförande sedan 2019.

Hans Bohm (som redigerat Skinnarebygd 2023)
2023-10-31 20:56
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:617, KS/2023:642, KS/2023:644
5. Återredovisning av Räddningsnämnden samt MalungSälen Turism AB
6. Delårsrapport med årsprognos 2023 KS/2023:571
7. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2023-08-31 KS/2023:672
8. Detaljplan för Stjärnvägen Öster KS/2020:3
9. Förslag till nya valdistrikt KS/2023:552
10. Skattesats 2024 KS/2023:567
11. Ramar för lån 2024 KS/2023:568
12. Ramar för borgen 2024 KS/2023:569
13. Policy solenergietablering MalungSälens kommun KS/2023:613
14. Revidering av pensionspolicy KS/2023:378 Kallelse/underrättelse
15. Bildande av energibolag, MalungSälen Energi KS/2023:616
16. Avsägelser och val
17. Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (ML) KS/2023:641
18. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (ALJ) KS/2023:679
19. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:593
20. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:646
21. Val av ersättare i Malung-Sälen Turism AB KS/2023:595
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Motion Om krisen kommer Vänsterpartiet KS/2023:367
24. Motion gällande närvarorätt för kommunalråd och KSO i kommunala nämnder (SD) KS/2023:319
25. Motion Sverigedemokraterna Transtrands brandstation KS/2023:219
26. Motion Sverigedemokraterna Ny räddningsstationen Västra Sälenfjället KS/2023:220
27. Handlingar för kännedom KS/2023:196
2023-09-29 10:06
Partiordförande för Socialdemokraterna Magdalena Andersson träffar Malungsfolket på Folketspark Orrskogen. Magdalena berättar om partiets planer och besökarna får ställa frågor till henne. Inspelning från direktsändningen TV Malung-Sälen 2023-09-28.
2023-09-27 13:01
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:578, KS/2023:579, KS/2023:582
5. Återredovisning av kommunstyrelsen och Malungshem AB
6. Anpassningsåtgärder till följd av beslutad "Årsplan med budget för 2024-2027" KS/2023:21
7. Planläggning vid Faxfjället KS/2012:498
8. Investering tillgänglighetsanpassning samt ombyggnad takutskott förvaltningshuset Sälen KS/2023:503
9. Investering ombyggnad del av industrihus 1 för hemtjänsten södra KS/2023:481
10. Investering ombyggnad del av Lillmons skola för daglig verksamhet LSS KS/2023:482
11. Begäran om tilläggsanslag Miljöoch stadsbyggnadsnämnden KS/2023:499
12. Räddningsnämndens begäran om utökad driftram 2024 för bemanning av FIP-bilar Västra Sälenfjällen KS/2023:523
13. Barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag 12 mnkr år 2023 KS/2023:405
14. Årsredovisning 2022 Gustols AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:157
15. Årsredovisning 2022 Malung-Sälen Turism AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:276
16. Årsredovisning 2022 Malungshem AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:277
17. Årsredovisning 2022 Sälen Centrum HB inkl revisionsberättelse KS/2023:278
18. Årsredovisning 2022 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:279
19. Årsredovisning 2022 Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:280
20. Årsredovisning 2022 Ärnäshedens Fastighets AB inkl revisions- och granskningsrapport KS/2023:281
21. Årsredovisning 2022 MalungSälens Elverk AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:387
22. Årsredovisning 2022 MalungSälens Elnät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:388
23. Årsredovisning 2022 MalungSälens Fibernät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:389
24. Årsredovisning 2022 MalungSälens Företagshälsa AB inkl revisionsberättelse KS/2023:390
25. Årsredovisning 2022 Kommunassurans Syd Försäkring AB (under namnändring till Kommunassurans Försäkring AB) KS/2023:213
26. Årsredovisning 2022 Västerdalsbanans intresseförening KS/2023:359
27. Lokal handlingsplan för besöksnäring - Malung-Sälen 2023 KS/2023:425
28. Utbyggnadsplan för fastighetsnära insamling av förpackningar, Malung-Sälens kommun KS/2023:538
29. Avsägelser och val
30. Avsägelse politiska uppdrag i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden (BMD) KS/2023:545
31. Avsägelse av politiska uppdrag (FV) KS/2023:576
32. Val av nämndemän till tingsrätten 2024-2027 KS/2023:294
33. Svar på motioner, interpellationer och frågor
34. Handlingar för kännedom KS/2023:314, KS/2023:370
2023-09-05 11:17
Ett klipp från kulturskolans dansshow på Folketspark Orrskogen 7 maj 2023.
2023-09-05 10:03
Vi träffar Ordförande i Malungs spelmanslag Hans Bohm och Riksspelmannen Kalle Almlöf som berättar inför 75 års konserten med Malungs spelmanslag i Malungs kyrka.
2023-08-01 19:19
Vi träffar Gunhild Carling från Gunhild Carling Family efter uppträdandet i Grönlandsparken sista dagen på Dansbandsveckan i Malung. Hon var mycket nöjd med deras spelning trots regnet. Vi får också höra en låt från den 45 min långa showen.
2023-07-25 15:06
Hanna Börjesson & Johan Eriksson Konferencier på Bertil Elfströms scenen i Grönlandsparken under Svenska Dansbandsveckan 2023.
2023-07-24 09:44
Svenska Dansbandsveckan lider mot sitt slut och arrangörerna Bertil Elfström och Åsa Hedlöf berättar om sina intryck från dansveckan 2023
2023-07-22 20:56
Inspelning från Larz kristerz spelning i Grönlandsparken på Torsdag eftermiddag under Svenska Dansbandsveckan.
2023-07-21 11:12
Vi träffar två unga tjejer på dansen Tuva Lisa och Maja uppe på Folketspark Orrskogen som berättar om kvällen.
2023-07-21 10:35
Reportage med Dennis Quintero som spelar med sitt band i Malung under Dansbandsveckan. Vi träffar honom efter bandets uppträdande i Grönlandsparken. Vi får också höra ett par låtar från deras spelning.
2023-07-20 00:51
Linvallen Restauranger har under dansbandsveckan flyttat ner sin verksamhet från Sälen till Malung och Grönlandsparkens tält. Vi får en pratstund med Linus och Simon som jobbar med mat och underhållningen under veckan.
2023-07-19 12:56
Dansbandet Streaplers bjöd på extra nummer i Grönlandsparken under Svenska Dansbandsveckan. Det blev fullt ös på publiken när "gamlingarna" rockade lös så det stod härliga till.
2023-07-19 00:54
Göran Eriksson på Ares skor berättar om dansskorna som gäller på dansgolvet.
2023-07-18 10:54
Vi träffar Åsa Hedlöf efter årets Guldklavegala. Åsa som har ansvaret för galan var mycket nöjd att det fungerat så fint. Ett av inslagen i galan som vi också för lyssna till här var en magnifik version av You’ve Got a Friend med Maria Persson, Annet Lövtangen och Marita Ersson.
2023-07-17 23:57
Svenska Dansbandsveckans grundare Bertil Elfström överräcker juryns specialpris 2023 till Kikki Danielsson på Guldklavegalan. Programledare är Magnus Karlsson och Li Skarin.
2023-07-17 19:36
REKLAM Malung-Sälens kommun önskar en fortsatt fin sommar
2023-07-17 15:42
Arvingarna uppträder under Svenska Dansbandsveckan i Grönlandsparken. Vi får höra låten Eloise som fyller 30 år i år. De berättar också om sin upplevelse i Melodifestivalen 1993 på Irland efter att vunnit Svenska uttagningen.
2023-07-17 10:41
Dags för Dansbandsveckan i Malung. Dagen till ära inviger vår landshövding i Dalarna Helena Höij årets dansvecka. Med på Scenen är också Bertil Elfström grundare av dansveckan som fått scenen döpt i sitt namn. Konferencierer från scenen är Hanna Börjesson och Johan Eriksson
2023-06-20 16:39
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning av kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
6. Målbild 2027 KS/2023:263
7. Årsplan med budget (fd Verksamhetsplan och Budget) 2024- 2027 KS/2023:21
8. Revisionsberättelse för år 2022 Malung- Sälens kommun KS/2023:282
9. Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB - nyemission 2023 KS/2023:217
10. Årsredovisning 2022 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2023:274
11. Investeringsbehov närvärmekulvert Byvägen Sälen KS/2023:336
12. Investeringsbehov två FIP-bilar år 2023 KS/2023:381
13. Budget 2023 - förändring av budgeterad nivå för finansiella intäkter KS/2023:382
14. Investeringsbehov Tingshuset ombyggnad KS/2023:392
15. Bostadsförsörjningsprogram för Malung-Sälens kommun KS/2021:765
16. Reglemente för Miljö-och stadsbyggnadsnämnden i MalungSälens kommun KS/2020:304
17. Reglemente kommunstyrelsen KS/2020:341
18. Strategi mot våld i nära relationer KS/2022:824
19. Riktlinje för POSOM i Malung-Sälens kommun KS/2023:93
20. Avsägelser och val
21. Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden (HB) KS/2023:408
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Handlingar för kännedom
2023-05-29 15:00
Kurt Jonsson "70 år med sitt konsthantverk" Intervju med Kurt när han ställer ut sin fina konst på Galleri Grönland. (Se hela reportaget med Kurt Jonsson på TV Malung-Sälen 230424)
2023-05-24 12:02
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:367
5. Återredovisning från: Budget- och skuldrådgivaren/ konsumentvägledaren, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden Malung-Sälens Elverk AB
6. Moderbolagsgaranti KS/2023:289
7. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag 9 mnkr år 2023 KS/2023:221
8. Skatteväxling kollektivtrafik 2024 KS/2023:314
9. Avsägelser och val
10. Svar på motioner, interpellationer och frågor
11. Motion gällande Nytt beslut enligt Miljöbalken 16 kap 4§, det s k vetot gällande vindkraft på Ripfjället (LPo) KS/2023:210
12. Handlingar för kännedom
2023-04-25
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Årsrapport fjärrvärme 2022 KS/2023:139
6. Kommunstyrelsens årsberättelse 2022 KS/2023:136
7. Nämndernas årsberättelser 2022 KS/2023:137
8. Årsredovisning 2022 MalungSälens kommun KS/2023:138
9. Revisionsberättelse för år 2022 Malung- Sälens kommun KS/2023:282
10. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2022 KS/2023:285
11. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i området Gusjösätern KS/2023:215
12. Revidering av projektplan för ny översiktsplan KS/2019:271 Kallelse/underrättelse Sida 2023-04-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. En samlad markenhet KS/2023:200
14. Upphävande av tidigare beslut om investering del av industrihus 1 daglig verksamhet KS/2023:190
15. Reglemente Räddningsnämnden KS/2020:368
16. Reglemente Socialnämnden KS/2020:365
17. Reglemente barn- och utbildningsnämnden KS/2020:366
18. Avsägelser och val
19. Svar på motioner, interpellationer och frågor
20. Motion angående arvodering av politiker (V) KS/2023:122
21. Motion angående insynsplatser i kommunstyrelsen (V) KS/2023:123
22. Handlingar för kännedom KS/2023:222, KS/2023:236, KS/2023:247
2023-04-14 12:58
Intervju med Ulf Björlin och Emilia Gudmunds inför konsert i Trysil. Vi träffar bandet The Sultans of sving Dire Straits Tribute som repar på orrskogen inför stundande konsert. Vi får också höra låten Tunnel of love från deras konsert på Orrskogen 2021.
2023-04-05 13:11
Intervju med Morgan Danielsson från Svenska Skidförbundet under Skinnarloppet 2023 (Se hela reportaget från Skinnarloppet på TV Malung-Sälen 2023-03-06)
2023-03-28 08:51

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:198
5. Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik KS/2022:451
6. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ KS/2023:45
7. Detaljplan för bostäder vid Hökenoch Gladanliften KS/2017:598
8. Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 KS/2022:618
9. Informationssäkerhetspolicy MalungSälens kommun KS/2023:117
10. Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun KS/2023:119
11. Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun KS/2023:120 Kallelse/underrättelse
12. Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun KS/2023:118
13. Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar KS/2023:121
14. Reglemente Valnämnden KS/2020:369
15. Fördjupad granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning, Kurbit AB KS/2021:192, KS/2023:188
16. Avsägelser och val
17. Svar på motioner, interpellationer och frågor
18. Handlingar för kännedom
2023-02-28 08_44
Klipp från Åsa Hedlöfs intervju med Casanovas i Dansbandzsnack på båten Cindirella. (Se hela Dansbandssnack på TV Malung-Sälen 2023-02-20)
2023-02-28

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:102
5. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570
6. Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i balans KS/2022:721
7. Inrättande av tjänst som entreprenadingenjör KS/2023:43
8. Partistöd 2023 KS/2022:294
9. Reglemente för upphandling och inköp KS/2017:530
10. Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme KS/2022:790
11. Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring- Malung-Sälen 2022 KS/2022:265
12. Ett Dalarna fritt från våld 2023- 2028 KS/2022:829, KS/2023:7 Kallelse/underrättelse
13. Avsägelser och val
14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige BLS (V) KS/2023:31
15. Avsägelse av uppdrag som ersättare för Överförmyndaren (LA) KS/2023:110
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Interpellation angående socialförvaltningens organisation, till socialnämndens ordförande ställd av vänsterpartiet (V) KS/2022:812
18. Handlingar för kännedom
2023-02-01 08_14
Sannex under sin spelning Dansbandsveckan 2022. Vi får höra låten Human med sång av Peter Brodin som också spelar Bas. Övriga medlemmar är Andreas Olsson, sång & gitarr, Patrich Rundström, klaviatur & sång och Micke Norsten, trummor & sång. Låten är med i programmet Dansbandzsnack. Se hela programmet på TV Malung-Sälen 230130.
2023-01-20 14:16
ANDERS ELIASSONS LÄDERINDUSTRI AB filmat 1978 av Bengt Sjögren.
Berättare Johan Ö Ågren. Ett klipp från filmen om Malungs kommun som går att se i sin helhet på TV Malung-Sälen 230112.
2023-01-11 11:24
(Se hela programmet på TV Malung-Sälen 2023-01-01)
2023-01-11 11:04
Film av Karl-Erik Forsslund Premiärvisning 1925 (se hela filmen på Tv Malung-Sälen 2023-01-01
(Antal sökresultat: 35)
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.