Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2022:
2022-12-23 08:48
Åsa Hedlöf och Lars Bälter från Svenska Dansbandsveckan inför Julen.
2022-12-20 10:16
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Valnämnden
6. Personalbehovsanmälan återbesättning och inrättande av tjänster som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans KS/2022:720
7. Begäran om tilläggsanslag 2022 - socialnämnden KS/2022:716
8. Sammanträdesplan kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen 2023 KS/2022:664
9. Barn- och ungdomsplan KS/2022:753
10. Reglemente för kommunstyrelsen (rev. 2022) KS/2020:341 Kallelse/underrättelse Sida 2022-12-07 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
11. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag KS/2022:726
12. Tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel KS/2022:740
13. Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2023 KS/2022:725
14. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta KS/2022:722
15. Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och behandling (HVB) eller familjehem KS/2022:723
16. Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS KS/2022:724
17. Vatten- och avloppstaxa 2023 (VAtaxa 2023) KS/2022:669
18. Avfallstaxa 2023 KS/2022:752
19. Avsägelser och val
20. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk AB mandatperioden 2023-2026
21. Val av lekmannarevisorer för Malungshem AB mandatperioden 2023-2026
22. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism AB mandatperioden 2023-2026
23. Val av lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) mandatperioden 2023-2026
24. Val av lekmannarevisorer för Gustols AB mandatperioden 2023- 2026
25. Val av lekmannarevisorer för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden 2023-2026 Kallelse/underrättelse Sida 2022-12-07 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
26. Val av lekmannarevisorer för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden 2023-2026
27. Val av lekmannarevisorer för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB mandatperioden 2023-2026
28. Val av lekmannarevisor för Finsam Västerdalarna mandatperioden 2023-2026
29. Svar på motioner, interpellationer och frågor
30. Handlingar för kännedom

https://malung-salen.se/download/18.52317168184b407fc5520875/1670843441369/KF%202022-12-19.pdf
2022-12-12 18:19
Lars Moberg möter musiker Anna Aronsson på sin fäbod i Färnäs och hon har en intressant emigranthistoria att berätta. Vi får här lyssna på spelopipa en polska efter Hed Karin från Dala-Järna. Se hela programmet på TV Malung-Sälen 2022-12-05
2022-12-06 15:13
Intervju med Yvonne Isaksson inför julmusikalen fredag den 16 dec på Orrskogen.
2022-12-04 12:00
Nu kan ni se ett sammandrag från MTVEMA AWARDS från Düsseldorf på vår kanal. Musikpriser delas ut och vi får ett axplock av alla vinnare med intervjuer och klipp från showen. Se hela sammandraget ca 35 min långt på TV Malung-Sälen 221204.
2022-11-28
Klipp från filmen Lars Mobergs film när han besöker Riksspelmannen Jonny Soling hemma i Skattungbyn utanför Orsa. Se hela filmen på TV Malung-Sälen 2022-11-28
2022-11-22 14:09
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Malung-Sälens Elverk AB
6. Revidering av Friskvårdspolicy KS/2022:403
7. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570
8. Detaljplan för Industriområde Moravägen KS/2018:324
9. Riktlinje exploateringsavtal KS/2022:453
10. Investeringsbehov staket vid kommunförrådet KS/2022:625
11. Översyn av arvodesreglementearvodering i kommunstyrelsen KS/2022:220
12. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa KS/2021:717 Kallelse/underrättelse Sida 2022-11-09 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Avsägelser och val
14. Val av revisorer mandatperioden 2023-2026 KS/2022:680
15. Val av ordförande för revisorerna 2023-2026 KS/2022:713
16. Val av vice ordförande för revisorerna 2023-2026 KS/2022:714
17. Val av kommunstyrelse mandatperioden 2023-2026 KS/2022:659
18. Val av kommunstyrelsens ordförande 2023-2026 KS/2022:676
19. Val av kommunstyrelsens förste vice ordförande 2023-2026 KS/2022:677
20. Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande 2023-2026 KS/2022:678
21. Val av oppositionsråd 2023-2026 KS/2022:684
22. Val av barn- och utbildningsnämnd 2023-2026 KS/2022:681
23. Val av kultur- och fritidsnämnd 2023- 2026 KS/2022:682
24. Val av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-2026 KS/2022:683
25. Val av räddningsnämnd 2023-2026 KS/2022:685
26. Val av valnämnd 2023-2026 KS/2022:687
27. Val av socialnämnd 2023-2026 KS/2022:686
28. Val av krisledningsnämnd 2023-2026 KS/2022:688
29. Val av överförmyndare mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:708
30. Val av referensgrupp för arbetet med översiktsplan 2023-2026 KS/2022:701
31. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Gustols AB mandatperioden 2023-2026 KS/2022:692
32. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism AB mandatperioden 2023- 2026 KS/2022:699 Kallelse/underrättelse Sida 2022-11-09 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
33. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:698
34. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk AB mandatperioden år 2023- 2026 KS/2022:700
35. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:704
36. Val av ledamot och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för Intresseföreningen Västerdalsbanan KS/2022:694
37. Val av styrelseledamot, aktieägarombud och lekmannarevisor med ersättare för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:707
38. Val av styrelseledamot, aktieägarombud och lekmannarevisor med ersättare för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB KS/2022:705
39. Val av ledamot och ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna KS/2022:690
40. Val av ledamot och ersättare i Utveckling i Dalarna Holding AB KS/2022:702
41. Val av ledamot i styrelsen för Mill Märtas Minne mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:706
42. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Hjälpmedelsnämnden Dalarna KS/2022:693
43. Val av godemän vid fastighetsbildningsförrättningar - Tätortsförhållande samt Jordbruk-och skogsbruksfrågor KS/2022:691
44. Val av stämombud och ersättare till Kommunassurans Syd Försäkring AB KS/2022:695
45. Val av ombud vid jordägarstämmor i Lima Besparingsskog KS/2022:696 Kallelse/underrättelse Sida 2022-11-09 4 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
46. Val av ombud vid jordägarstämmor i Transtrands Besparingsskog KS/2022:697
47. Val av ombud samt ersättare i Små Kom (SmåKom) KS/2022:703
48. Val av ombud till förbundsmöte för Dalarnas kommunförbund (DKF) KS/2022:689
49. Ersättarnas inträdesordning mandatperioden 2023-2026 KS/2022:710
50. Svar på motioner, interpellationer och frågor
51. Handlingar för kännedom
2022-11-21 10_18
Malungs hembygdsförenings årliga bok Skinnarebygd är till försäljning efter boksläppet. Det var mycket folk som samlats i Kotthuset på Hembygdsgården för att höra skribenter berätta om sina texter i boken. Här är ett klipp från själva boksläppet och vi får även höra en låt med Malungs spelmanslag. Hela programmet finns tillgängligt på TV Malung-Sälen 2022-11-21. Boken kan köpas på Malungs Bokhandel eller genom Malungs hembygdsförening.
2022-11-16-12:49
Från filmen Malungs IF 100 år 1920-2020. Malungs IF skidor gjorde en storsatsning på 2000- talet med bland annat Kalle-Anks Cup 2005-2007 en rikstäckande ungdomstävling. Det blev många fina framgångar för Malungs IF med många medaljer. En av vinnarna var Stina Nilsson som senare vann Olympiskt Guld i sprint 2018. Här ser ni henne 2007 där hon segrar i Kalla-Anka cup. Ni kan se del 5 2000-2010 talet i sin helhet på TV Malung-Sälen 221114.
2022-11-07 15:31
Från filmen Malungs IF 100 år 1920-2020. Sören Haga berättar händelser han minns från sitt liv som idrottsledare i filmen om Malungs IFs historia. Ni kan se del4 80-90 talet i sin helhet på TV Malung-Sälen 221031.
2022-11-03 11:18
Malungs IFs Fotboll hade under 1960 talet fina framgångar med spel i DIV II landets näst högsta division. Malungs IFs historia under 60-70 talet kan ni se i sin helhet i del 3 på TV Malung-Sälen 221024 från filmen Malungs IF 100 år 1920-2020.
2022-10-24
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Avtackning för avgående förtroendevalda
5. Val av kommunfullmäktiges ordförande KS/2022:602
6. Val av kommunfullmäktiges förste vice ordförande mandatperioden KS/2022:603
7. Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande mandatperioden KS/2022:604
8. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
9. Återredovisning Malung-Sälen Turism AB
10. Delårsrapport med årsprognos 2022 KS/2022:571
11. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 KS/2022:628
12. Skattesats 2023 KS/2022:572 Kallelse/underrättelse Sida 2022-10-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 ? Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Ramar för lån 2023 KS/2022:575
14. Ramar för borgen 2023 KS/2022:574
15. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 KS/2022:16
16. Årsredovisning 2021 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2022:286
17. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för detaljplan Industriområde i Västra Ärnäs. KS/2019:698
18. Detaljplan för Förtätning Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 - Olarsängen KS/2021:273
19. En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet (SITE 4) KS/2021:176
20. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i valberedningen KS/2022:606
21. Val av valberedning KS/2022:605
22. Avsägelser och val
23. Avsägelse ledamot valnämnden CA (LPo) KS/2022:608
24. Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen IEG KS/2022:600
25. Val av lotterikontrollant i söndra kommundelen KS/2022:601
26. Handlingar för kännedom
2022-10-19 09:57
Svenska Dansbandsveckan är ombord på och båten Cinderella under Viking Lines dansbandsvecka. Vi får följa Åsa Hedlöf och Lars Bälter under en vecka.
SE KOMMANDE PROGRAM
2022-09-30 10:19
Tv Malung-Sälen kommer att sända filmen Malungs IF 100 år 1920-2020 i 5 delar. Första delen handlar om 20-30-talet. En av de stora stjärnorna i klubbens historia var Per-Erik "Särna" Hedlund som senare blev Olympisk Guldmedaljör 1928. Här ser vi på den här bilden när han vinner Skinnarloppet 1926.
2022-09-26 22:00
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30

Ordförande Jörgen Norén (S)
Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning av Malungshem AB och Räddningsnämnden
6. Handlingsprogram för märkningen "sustainable destination" och Malung-Sälens kommuns del i arbetet
7. Uppdatering av styrdokument gällande upphandling och inköp KS/2017:530
8. Revidering av Friskvårdspolicy KS/2022:403
9. Bemanningsenheten KS/2020:668
10. Utökning av befintligt kommunalt reservat Uvberget KS/2022:287
11. Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen KS/2016:102
12. Detaljplan för Kvarnholen personalboende, Gusjön 4:65 KS/2017:533
13. Detaljplan för Industriområde i Västra Ärnäs. KS/2019:698
14. Detaljplan för fritidsboende, Norra Orrbacken KS/2018:454
15. Tilläggsanslag valnämnden 2022 (generellt statsbidrag val) KS/2022:535
16. Kommunassurans Egenandelsprogram KS/2022:496
17. Partistöd KS/2022:455
18. Fjärrvärmekulvert till nya Simhallen KS/2022:534
19. Investering Askförvaring återvinning KS/2022:533
20. Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik (RS 2022/258) KS/2022:451
21. Avsägelser och val
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) KS/2022:82
24. Handlingar för kännedom KS/2022:113, KS/2022:482, KS/2022:483
2022-09-12 12:25
Inspelning från Malungsfors visfestival 2022. Jonna och Patrik Fridholm från Malung inleder festivalen på Fredagen med ett halvtimmes program som blev mycket lyckat. Vi hör här låten "Du måste finnas" text och musik skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus.
2022-09-05 15:48
REKLAM
2022-09-05 15:14
"Det var andra tider då" Sverre Hansson årets kulturpristagare berättar när hans orkester var på turné i Norge. Ett klipp från filmen Möte med musikern Sverre Hansson. http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=451
2022-08-30 09:50
Hans Unander och Jörgen Norén från Socialdemokraterna i Malung-Sälen informerar inför Valet.
2022-08-28 12:00
Partierna i Malung-Sälen utfrågas inför årets val under ledning av Tur Åke Lindkvist. Samtliga partier var samlade till paneldebatt inför publiken som samlats i Grönlandsparken. Arrangör Malungs handlarna och Malung-Sälens kommun.
2022-08-23 12:27
5 min kavalkad från Malung-Sälens kulturskolas Dansshow på Orrskogen i våras. Över 150 elever från skolan dansar och showar i en sprakande musik och ljus show.
Filmades av TV Malung-Sälen 28-29 Maj 2022 och hela den 85 min långa showen finns att beställa via mail: info@jds.se USB eller DVD (200 kr + porto)
2022-08-18 13:06
Nu har simhallsbygget i Malung startat. PEAB tillsammans med Malung-Sälens kommun tog första spadtaget och bygget kan ta sin början. Ett två års byggprojekt som är kommunens största satsning och är på ca 1/4 miljard. Vi får här en intervju med Mats Paulsson från PEAB och Hans Unander från kommunen.
2022-08-04 08:19
Intervju med Tur Åke Lindkvist som är på säljturné för Vikingline. Vikingline hittar vi i Grönlandsparken som tillsammans med Svenska Dansbandsveckan arrangerar båtresor med dans.
2022-08-03 20:12
Vi träffar Monia Sjöström efter Grönwalls orkesters uppträdande i Grönlandsparken på Dansbandsveckan i Malung. Vi år också höra henne sjunga tillsammans med bandet.
2022-08-02 07:39
Sannex avslutar programmet i Grönlandsparken under Svenska Dansbandsveckan 2022 i Malung. Temat för Lördagen var rock´n´roll och Sannex rockade lös ordentligt till publikens förtjusning.
2022-07-25 16:10
Det populära dansbandet Blender spelade på Folketspark Orrskogen under Svenska Dansbandsveckan. Vi får höra 4 låtar med bandet inspelat på avslutningskvällen Lördag.
2022-07-25 15:19
Intervju med Bertil Elfström en av grundarna till Svenska Dansbandsveckan. En viktig person för tillkomsten och utvecklingen av den populära dansveckan som drar storpublik till Malung.
2022-07-24 07:13
Följ Svenska Dansbandsveckan 2022. Reportage Intervjuer Musik Dans och mycket annat....
www.tvmalung-salen.se och www.dalavision.se
Sponsras av Malung-Sälens kommun, Lindvallens restauranger och Ares skor
2022-07-22 19:55
Anna Berglund från Landshypotek Bank berättar om det samarbete man har med Larz Kristerz och Svenska Dansbandsveckan.
2022-07-22 13:15
Intervju med Christian Andersson som fick årets specialpris på Svenska Dansbandsveckans Guldklavegala. Christian har under många år producerat dansbandssidan.com som kommit att bli en mycket stor populär webb i branschen.
2022-07-21 10:58
Vi träffar Kommunalrådet Hans Unander i vimlet på Dansbandsveckan. Hans tycker det är mycket bra för hela kommunen att dansveckan åter startat. Vi får också en Bonuslåt från Grönlandspark scenen. Dansbandet Bonus som återuppstått efter några års uppehåll gjorde succe med sin fina stämsång.
2022-07-21 08:38
Vi träffar Maria, Milla och Peter från Danspassion.se som dansar Dubbelbugg och berättar om deras passion.
2022-07-20 10:46
Vi träffar Madde från Skåne på dansen. Hon berättar hur härligt det är i Malung på Dansbandsveckan.
2022-07-20 09:16
Göran Eriksson på Ares skor är mycket nöjd med årets start på Svenska Dansbandsvecka och försäljningen av dansskor går bra.
2022-07-19 20:39
Vi träffar Johan och Hanna som leder Dansbandsveckans program nere i Grönlandsparken. Vi får också höra en låt från Söndagens invigningskonsert med Dan Stråheds orkester.
2022-07-19 08:37
Vi träffar en mycket nöjd Magnus Karlsson efter årets Guldklavegala i Malung under Svenska Dansbandsveckan.
2022-07-18 11:02
Reportage från Guldklavegalan med prisutdelning av hederspriset. Flamingokvintetten tilldelas priset under pompa och ståt. Programledare Magnus Karlsson.
2022-07-18 08_36
Årets Svenska Dansbandsveckan invigs av dansveckans grundare Bertil Elfström.
2022-07-16 07:37
Årets Visfestival i Malungsfors har startat och Jonna & Patric Fridholm inleder festivalen med sina fina visor. Vi får en intervju strax innan start och höra en låt från kvällens program. Johan Eriksson och Byns Mats Larsson inviger dagen.
2022-07-13 14:10
Intervju med arrangören Johan Eriksson inför årets Visfestival i Malungsfors som pågår 15-16 Juli.
2022-07-06
Reportage från invigningen av nya skidskyttebanan i Lima. Intervjuer med programledare Bo Johansson och skidskyttarna Johanna Skottheim och Sebastian Samuelsson. Musik med Millans Combo. Invigningen i sin helhet kommer inom kort på TV Malung-Sälen.
2022-06-29 19:00
Svenska Dansbandsveckan i Malung sänder från TV-studion inför årets dansvecka vecka 29. Programledare Lars Bälter och Åsa Hedlöf
2022-06-21 07:06
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-06-20 Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Vamas och kommunstyrelsen
6. Investeringsbehov reservbil BAS 4 (basbil/släckbil) KS/2022:378
7. Verksamhetsplan och Budget 2022-2025 (förändring av budgeterad nivå för finansiella intäkter) KS/2022:339
8. Verksamhetsmål 2022 - förändring av indikatorer och mål KS/2022:332
9. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 KS/2022:16
10. Investeringsram strategiska markförvärv skogsmark KS/2022:358
11. Uppsägning av avtal Visit Dalarna KS/2022:379 Kallelse/underrättelse Sida 2022-06-09 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
12. Nämndsorganisation mandatperioden 2023-2026 KS/2022:343
13. Arvodesreglemente KS/2022:220
14. Arbetsordning för kommunfullmäktige KS/2022:317
15. Arvoden till röstmottagare valet 2022 KS/2022:295
16. Medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening KS/2022:224
17. Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna KS/2021:778
18. Remiss avseende regional kulturoch bildningsplan i Dalarna 2023- 2026 KS/2022:432
19. Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 KS/2022:327
20. Avsägelser och val
21. Svar på motioner, interpellationer och frågor
22. Motion angående skolorganisationen i MalungSälens kommun, från Vänsterpartiet (V)
/2021:631
23. Handlingar för kännedom KS/2021:134, KS/2022:374

Protokollsutdrag
https://malung-salen.se/download/18.719c774e18125ee06dc23df9/1655136838457/KF%202022-06-20.pdf
2022-05-31 10:56
Svenska Dansbandsveckan i Malung sänder från TV-studion inför årets dansvecka vecka 29. Programledare Lars Bälter och Åsa Hedlöf
2022-05-31 10:19
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-05-23
Kommunfullmäktige startar med invigning av arkivets nya lokaler på V. Industrigatan 15 B kl. 16:30 för de förtroendevalda.
Allmänheten hälsas välkomna till arkivet på öppet hus kl. 18:00.
Fullmäktige fortsätter sedan enligt nedan
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor 5
. Återredovisning socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
6. Investeringsbehov för tillbyggnad räddningsstation Lindvallen KS/2022:253
7. Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning KS/2022:227
8. Investeringsbeslut för byggnation av simhall KS/2020:41
9. Svar på motioner, interpellationer och frågor
10. Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, Vänsterpartiet (V) KS/2021:370
11. Interpellation från Moderaterna (M) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande KS/2022:274
12. Avsägelser och val
13. Handlingar för kännedom KS/2021:28
2022-05-18 12:52
Intervju med Yvonne Isaksson skaparen av Bygdespelet "Under Samma himmel" som åter är aktuellt. En ny film och DVD har sammanställts och klippts ihop från en inspelning 2010. Spelet handlar om den finska invandringen på 1600-talet till Sverige. Finnarna flydde från kriget mot Ryssland och behövde en plats att bo på. Sveriges kung hade gett dem fribrev och möjlighet att bosätta sig på dagens finnmarker. Yvonne berättar om hur och varför hon tycker det är viktigt att påminnas nu under dagens oroligheter i världen.
2022-05-06 15:33
Under Fredag och Lördag 6-7 Maj pågår Malung-Sälens Företagsmässa på Orrskogen i Malung.
2022-05-05
Reportage inför kvällens Funkerz Rockfestival på Malungs Folkhögskola. Det är Funkiskursen som tillsammans med lärare och gästartister spelar och sjunger. Börjar kl.18.00 idag Torsdag 5 Maj.
2022-05-04 09:19
Svenska Dansbandsveckan i Malung sänder LIVE från studion inför Guldklavegalan 2022. Programmet presenteras av Lars Bälter och Åsa Hedlöf.
2022-05-04 08:58
Kommunfullmäktige sammanträde 2022-04-26 Plats: Folkets park, Orrskogen Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
6. Årsrapport fjärrvärme KS/2022:98
7. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 KS/2022:164
8. Nämndernas årsberättelser 2021 KS/2022:97
9. Årsredovisning 2021 MalungSälens kommun KS/2022:96
10. Revisionsberättelse för år 2021 Malung-Sälens kommun KS/2022:266
11. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2021 KS/2022:219
12. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - ny bolagsordning -till årsstämma 2022 KS/2022:163
13. Detaljplan simhall KS/2020:42
14. Personalbehovsanmälan gällande lärare åk 6 Malungsfors skola KS/2022:180
15. Personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare IT-enheten KS/2022:187 1
6. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa KS/2021:717 1
7. Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns nämnder (V) KS/2021:268
18. Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V) KS/2021:368
19. Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna, Vänsterpartiet (V) KS/2021:369
20. Avsägelser och val
21. Avsägelse som ledamot /vice ordförande i Valnämnden EG KS/2022:243
22. Val av ledamot/vice ordförande i valnämnden KS/2022:247
23. Handling för kännedom KS/2022:113
2022-04-04 09:26
Bo"Little Boo" Johansson gästade Dansbandz snack inför deras kommande spelning under Svenska Dansbandsveckan.
2022-03-27 12:56
Håkan Eriksson blev årets idrottsman i Malung-Sälens kommun 2022. Håkan har en lång karriär som orienterare med bland annat silver på VM och har som oldboys slagit världsrekord i löpning för 60 åringar på 3km. Håkan fick mottaga priset på kommunfullmäktige av ordförande för kulturnämnden Åsa Hedlöf. Vi fick en pratstund med Håkan efteråt på Café Jannesgården som berättar om sitt tävlande genom åren. Intressant idrottsprofil från Malung med nya utmaningar på gång.
2022-03-21 08:23
Kommunfullmäktige sammanträde 2022-03-21 Plats: Folkets park, Orrskogen Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2022 för stadieindelningen KS/2020:340
6. Tilläggsanslag Barn- och utbildningsnämnden 2022 (Skolmiljarden) KS/2022:64
7. Tilläggsanslag socialnämnden 2022 (generella statsbidrag timanställda - bemanning sjuksköterskor - specialistundersköterskekompetens) KS/2022:66
8. Avsägelser och val
9. Val av ersättare i valnämnden KS/2022:154
10. Val av nämndeman Mora Tingsrätt KS/2022:155
11. Val av ledamot i valnämnden KS/2022:156
12. Val av representant i Institutionsstyrelsen för Öje centrumhus KS/2022:157
13. Val av ledamot i valberedningen KS/2022:158
14. Vigselförrättare KS/2022:125
15. Handlingar för kännedom KS/2022:113, KS/2022:116, KS/2022:118
2022-02-22 09:38
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) KS/2022:82
6. Utdelning av idrottspriset
7. Tilläggsanslag kommunstyrelsen driftbudget år 2022 för projektering av ny räddningsstation i Västra Sälenfjällen KS/2022:45
8. Förvärv av idrottshallen i Sälen KS/2022:19
9. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2022 för stadieindelningen KS/2020:340
10. Tilläggsanslag socialnämnden driftbudget år 2022 för tillkommande personal- och övriga kostnader KS/2021:712
11. Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden driftbudget år 2022 för drift av Malung-Sälens bokbuss KS/2021:751
12. Verksamhetsplan och Budget 2022- 2025 (förändring av budgeterad nivå för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning) KS/2022:20
13. Antal ledamöter i kommunfullmäktige KS/2022:95
14. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som kultursekreterare, utökning 25% KS/2021:749
15. Arkivreglemente Malung-Sälens kommun KS/2020:716
16. Avsägelser och val
17. Avsägelser ersättare kommunfullmäktige samt ersättare i Arvode-och organisationskommittén PM (LPO) KS/2021:755
18. Avsägelse ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Arvode-och organisationskommittén, ledamot Valnämnden, ledamot institutionsstyrelsen KS/2021:756
19. Avsägelse ersättare kommunfullmäktige JL (LPO) KS/2022:43
20. Val av representant-Inbjudan att utföra tillsynsplikt för den gemensamma nämnden - Hjälpmedelsnämnden Dalarna. KS/2022:90
21. Motion angående Dags för persontrafik på Västerdalsbanan, Vänsterpartiet (V) KS/2021:580
22. Handlingar för kännedom KS/2021:787
2022-02-03 18:38
Intervju med Mats Rylander som är projektledare för bland annat Jubileumsvasan. Han berättar om planerna för Vasaloppets 100 års jubileum.
(Antal sökresultat: 55)
Senaste tv-sändningen
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
1.Myrens vårshow 2024 från Våmhus kyrka

2. Minnen från Dansbandsveckan med Sannex.

3. Hampus Kurt Jonsson 70 år med sitt Konsthanverk

4.Musikvideo med Malin Jonsson (Insp 2007)
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.