Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2022:
2022-06-29 19:00
Svenska Dansbandsveckan i Malung sänder från TV-studion inför årets dansvecka vecka 29. Programledare Lars Bälter och Åsa Hedlöf
2022-06-21 07:06
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-06-20 Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Vamas och kommunstyrelsen
6. Investeringsbehov reservbil BAS 4 (basbil/släckbil) KS/2022:378
7. Verksamhetsplan och Budget 2022-2025 (förändring av budgeterad nivå för finansiella intäkter) KS/2022:339
8. Verksamhetsmål 2022 - förändring av indikatorer och mål KS/2022:332
9. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 KS/2022:16
10. Investeringsram strategiska markförvärv skogsmark KS/2022:358
11. Uppsägning av avtal Visit Dalarna KS/2022:379 Kallelse/underrättelse Sida 2022-06-09 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
12. Nämndsorganisation mandatperioden 2023-2026 KS/2022:343
13. Arvodesreglemente KS/2022:220
14. Arbetsordning för kommunfullmäktige KS/2022:317
15. Arvoden till röstmottagare valet 2022 KS/2022:295
16. Medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening KS/2022:224
17. Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna KS/2021:778
18. Remiss avseende regional kulturoch bildningsplan i Dalarna 2023- 2026 KS/2022:432
19. Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 KS/2022:327
20. Avsägelser och val
21. Svar på motioner, interpellationer och frågor
22. Motion angående skolorganisationen i MalungSälens kommun, från Vänsterpartiet (V)
/2021:631
23. Handlingar för kännedom KS/2021:134, KS/2022:374

Protokollsutdrag
https://malung-salen.se/download/18.719c774e18125ee06dc23df9/1655136838457/KF%202022-06-20.pdf
2022-05-31 10:56
Svenska Dansbandsveckan i Malung sänder från TV-studion inför årets dansvecka vecka 29. Programledare Lars Bälter och Åsa Hedlöf
2022-05-31 10:19
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-05-23
Kommunfullmäktige startar med invigning av arkivets nya lokaler på V. Industrigatan 15 B kl. 16:30 för de förtroendevalda.
Allmänheten hälsas välkomna till arkivet på öppet hus kl. 18:00.
Fullmäktige fortsätter sedan enligt nedan
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor 5
. Återredovisning socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
6. Investeringsbehov för tillbyggnad räddningsstation Lindvallen KS/2022:253
7. Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning KS/2022:227
8. Investeringsbeslut för byggnation av simhall KS/2020:41
9. Svar på motioner, interpellationer och frågor
10. Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, Vänsterpartiet (V) KS/2021:370
11. Interpellation från Moderaterna (M) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande KS/2022:274
12. Avsägelser och val
13. Handlingar för kännedom KS/2021:28
2022-05-18 12:52
Intervju med Yvonne Isaksson skaparen av Bygdespelet "Under Samma himmel" som åter är aktuellt. En ny film och DVD har sammanställts och klippts ihop från en inspelning 2010. Spelet handlar om den finska invandringen på 1600-talet till Sverige. Finnarna flydde från kriget mot Ryssland och behövde en plats att bo på. Sveriges kung hade gett dem fribrev och möjlighet att bosätta sig på dagens finnmarker. Yvonne berättar om hur och varför hon tycker det är viktigt att påminnas nu under dagens oroligheter i världen.
2022-05-06 15:33
Under Fredag och Lördag 6-7 Maj pågår Malung-Sälens Företagsmässa på Orrskogen i Malung.
2022-05-05
Reportage inför kvällens Funkerz Rockfestival på Malungs Folkhögskola. Det är Funkiskursen som tillsammans med lärare och gästartister spelar och sjunger. Börjar kl.18.00 idag Torsdag 5 Maj.
2022-05-04 09:19
Svenska Dansbandsveckan i Malung sänder LIVE från studion inför Guldklavegalan 2022. Programmet presenteras av Lars Bälter och Åsa Hedlöf.
2022-05-04 08:58
Kommunfullmäktige sammanträde 2022-04-26 Plats: Folkets park, Orrskogen Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
6. Årsrapport fjärrvärme KS/2022:98
7. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 KS/2022:164
8. Nämndernas årsberättelser 2021 KS/2022:97
9. Årsredovisning 2021 MalungSälens kommun KS/2022:96
10. Revisionsberättelse för år 2021 Malung-Sälens kommun KS/2022:266
11. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2021 KS/2022:219
12. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - ny bolagsordning -till årsstämma 2022 KS/2022:163
13. Detaljplan simhall KS/2020:42
14. Personalbehovsanmälan gällande lärare åk 6 Malungsfors skola KS/2022:180
15. Personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare IT-enheten KS/2022:187 1
6. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa KS/2021:717 1
7. Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns nämnder (V) KS/2021:268
18. Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V) KS/2021:368
19. Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna, Vänsterpartiet (V) KS/2021:369
20. Avsägelser och val
21. Avsägelse som ledamot /vice ordförande i Valnämnden EG KS/2022:243
22. Val av ledamot/vice ordförande i valnämnden KS/2022:247
23. Handling för kännedom KS/2022:113
2022-04-04 09:26
Bo"Little Boo" Johansson gästade Dansbandz snack inför deras kommande spelning under Svenska Dansbandsveckan.
2022-03-27 12:56
Håkan Eriksson blev årets idrottsman i Malung-Sälens kommun 2022. Håkan har en lång karriär som orienterare med bland annat silver på VM och har som oldboys slagit världsrekord i löpning för 60 åringar på 3km. Håkan fick mottaga priset på kommunfullmäktige av ordförande för kulturnämnden Åsa Hedlöf. Vi fick en pratstund med Håkan efteråt på Café Jannesgården som berättar om sitt tävlande genom åren. Intressant idrottsprofil från Malung med nya utmaningar på gång.
2022-03-21 08:23
Kommunfullmäktige sammanträde 2022-03-21 Plats: Folkets park, Orrskogen Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2022 för stadieindelningen KS/2020:340
6. Tilläggsanslag Barn- och utbildningsnämnden 2022 (Skolmiljarden) KS/2022:64
7. Tilläggsanslag socialnämnden 2022 (generella statsbidrag timanställda - bemanning sjuksköterskor - specialistundersköterskekompetens) KS/2022:66
8. Avsägelser och val
9. Val av ersättare i valnämnden KS/2022:154
10. Val av nämndeman Mora Tingsrätt KS/2022:155
11. Val av ledamot i valnämnden KS/2022:156
12. Val av representant i Institutionsstyrelsen för Öje centrumhus KS/2022:157
13. Val av ledamot i valberedningen KS/2022:158
14. Vigselförrättare KS/2022:125
15. Handlingar för kännedom KS/2022:113, KS/2022:116, KS/2022:118
2022-02-22 09:38
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) KS/2022:82
6. Utdelning av idrottspriset
7. Tilläggsanslag kommunstyrelsen driftbudget år 2022 för projektering av ny räddningsstation i Västra Sälenfjällen KS/2022:45
8. Förvärv av idrottshallen i Sälen KS/2022:19
9. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2022 för stadieindelningen KS/2020:340
10. Tilläggsanslag socialnämnden driftbudget år 2022 för tillkommande personal- och övriga kostnader KS/2021:712
11. Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden driftbudget år 2022 för drift av Malung-Sälens bokbuss KS/2021:751
12. Verksamhetsplan och Budget 2022- 2025 (förändring av budgeterad nivå för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning) KS/2022:20
13. Antal ledamöter i kommunfullmäktige KS/2022:95
14. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som kultursekreterare, utökning 25% KS/2021:749
15. Arkivreglemente Malung-Sälens kommun KS/2020:716
16. Avsägelser och val
17. Avsägelser ersättare kommunfullmäktige samt ersättare i Arvode-och organisationskommittén PM (LPO) KS/2021:755
18. Avsägelse ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Arvode-och organisationskommittén, ledamot Valnämnden, ledamot institutionsstyrelsen KS/2021:756
19. Avsägelse ersättare kommunfullmäktige JL (LPO) KS/2022:43
20. Val av representant-Inbjudan att utföra tillsynsplikt för den gemensamma nämnden - Hjälpmedelsnämnden Dalarna. KS/2022:90
21. Motion angående Dags för persontrafik på Västerdalsbanan, Vänsterpartiet (V) KS/2021:580
22. Handlingar för kännedom KS/2021:787
2022-02-03 18:38
Intervju med Mats Rylander som är projektledare för bland annat Jubileumsvasan. Han berättar om planerna för Vasaloppets 100 års jubileum.
(Antal sökresultat: 14)
Senaste tv-sändningen
1.Företagsmässan Orrskogen i Malung 2022 6-7 Maj. Reportage med intervjuer och bilder från mässan.

2. Reportage inför Funkerz Rockfestival på Malungs Folkhögskola.

3. Senaste från REDBULL-TV

4. Nyheter från EU-parl TV
1. Reportage med Håkan Eriksson. Årets idrottsman i Malung-Sälen 2022.

2. Inför Jubileumsvasan.Intervju med Mats Rylander.
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2022 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.