Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2024-03-28 16:43
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Malungshem AB, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden KS/2024:5
6. Personalbehovsanmälan gällande arbetsledare Malung-Sälens simhall KS/2023:818
7. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (1/4) KS/2024:127
8. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (2/4) KS/2024:128
9. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (3/4) KS/2024:129
10. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (4/4) KS/2024:130 Kallelse/underrättelse
11. Personalbehovsanmälan Nyinrättande av tjänst som behandlare inom öppenvården, 100 % KS/2024:74
12. Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2024 KS/2023:750
13. Kretsloppsplan KS/2023:380
14. Arvode till röstmottagare EUparlamentsvalet 2024 KS/2024:232
15. Avsägelser och val
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Handlingar för kännedom
2024-03-04 11:44
Gammeldans weekend på gång 9-11 Maj I Malung.Programledare Lars Bälter
2024-03-04 08:03
Kommunfullmäktige sammanträde 2024-02-26 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2024:140
5. Allmänpolitisk debatt
6. Budget 2024, förändring av budgeterad nivå för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning KS/2024:69
7. Gestaltning fd Garveriområdet KS/2022:776
8. Detaljplan toppstuga Tandådalen KS/2015:374
9. Upphävande av tidigare beslut om investering sarg i ishall KS/2023:819
10. Inrättande av kommunala ledningsplatser KS/2023:755
11. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2024 KS/2023:820
12. Ägardirektiv för Malung-Sälen turism AB KS/2023:794 Kallelse/underrättelse Sida 2024-02-14 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Bolagsordning för Malung-Sälens Turism AB KS/2023:793
14. Reglemente Tillgänglighetsrådet KS/2023:659
15. Avsägelser och val
16. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (SD) MO KS/2024:38
17. Avsägelse av politiska uppdrag KF, VB, KS, KSAU, BUN, SN, SNAU, KFN, KPR representant för KS, Malungshem AB, Malung-Sälen Turism AB, KB (M) KS/2024:142
18. Val av ägarombud i Utveckling i Dalarna Holding AB KS/2024:45
19. Svar på motioner, interpellationer och frågor
20. Svar på motion gällande solcellsplan (SD) KS/2023:143
21. Svar på motion Handikappanpassning av kommunhuset i Sälen med mera (SD) KS/2023:218
22. Handlingar för kännedom
2024-01-18 10:19
Elever från Malung-Sälens kulturskola uppträder på Folketspark Orrskogen. Inspelat 2023.
Här ser du showen.
DEL3 http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=478
DEL2 http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=475
DEL1 http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=474
2023-12-23 14:09
2023-12-19 07:29

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2023-12-18 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:800
5. Återredovisning av valnämnden samt redovisning från årskurs 9 resa och intryck av besöket vid Auschwitz - Birkenau
6. Borgensåtagande Vamas KS/2023:569
7. Vatten- och avloppstaxa 2024 (VAtaxa 2024) KS/2023:676
8. Avfallstaxa 2024 KS/2023:666
9. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta år 2024 KS/2023:743
10. Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS år 2024 KS/2023:744
11. Riktlinjer för avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning 2024 KS/2023:745
12. Partistöd 2024 KS/2023:167
13. Nyinrättande av tjänst som biträdande socialchef inom socialförvaltningen KS/2023:587
14. Riktlinje gällande allergener, dofter och husdjur i kommunala lokaler KS/2023:517
15. Sammanträdesplan 2024 (KS och KF) KS/2023:693
16. Reglemente för Krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026 KS/2023:753
17. Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar KS/2023:756
18. Reglemente pensionärsrådet KS/2023:658
19. Bildande av kulturreservat Idbäck 10:1, Jägra s:14 KS/2022:321
20. Avsägelser och val
21. Val av ersättare i socialnämnden (M) KS/2023:646
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Svar på Motion angående Skapande av arbetstillfällen vid kommunens naturreservat - Centerpartiet KS/2017:634
24. Svar på Interpellation från (V)- Camping dansbandsveckan ställd till Mikael Östling (M) KS/2023:695
25. Handlingar för kännedom
2023-12-05 14:39
Skinnarebygd 2023 (årsbok utgiven av Malungs hembygdsförening) Det är 75 år sedan den första utgåvan vilken fanns till försäljning i midsommartid 1948. Senare ändrades utgivningen till att bli inför jul. Från och med Skinnarebygd 2008 är boken inbunden. Innan dess var den häftad. Från premiäråret 1948 till utgåvan 1965/66 hade Skinnarebygd ett omslag som gav intryck av läder, passande nog. Färgen på omslaget byttes för varje årgång. Årets bok har för den främre omslagssidan lånat utseendet från 1948.
Skinnarebygd 2023 är bok nr 56 i serien (sedan 2008 har boken givits ut varje år). Årets bok är den tjockaste hittills, 352 sidor. Som vanligt är innehållet en brokig blandning av ämnen och av korta, lite längre och riktigt långa texter. Det mesta rör sådant som utspelat sig på 1900-talet men det finns också artiklar som skildrar äldre tider. Boken är för femte året sammanställd av redigeraren Hans Bohm.

Det är en person som ska hyllas för tillkomsten av Skinnarebygd, Niss Hjalmar Matsson (1905–1973). Han var uppväxt på en gård i byn Grönland. Efter studie- och arbetsår främst i Uppsala flyttade han 1947 tillbaka till Malung för att bli lärare vid Malungs folkhögskola och för att ta hand om hembygdsgården. Han var folklivsforskare, bland annat specialiserad på skinnhantverket i Malung, smidesverksamheten i Lima och på ortnamn. Han tog initiativet till och var drivande för Skinnarebygd de första decennierna. I en avdelning ”Skinnarebygd 75 år. Tema: Niss Hjalmar Matsson” publiceras tre texter som Niss Hjalmar skrev på 1930-talet om ortnamn i övre Västerdalarna. Ett citat ur en av artiklarna: ”Kartorna visar i många fall hur grundligt namn kunnat missförstås och feltolkas på grund av vederbörande kartografers obekantskap med sockenmålen och med det liv som fordom levats i dessa bygder.” I artikeln ”Några ortnamn i och vid en Limasjö” handlar det om Hässjön eller Häsiäjn som den heter på Limamål. I temadelen finns texter som framhåller Niss Hjalmars betydelse för att bevara och sprida kunskap om bygdens historia. En förteckning över det mesta som Niss Hjalmar Matsson publicerat, i Skinnarebygd och i andra sammanhang, ingår. Temadelen är cirka 50 sidor lång.

Något längre, cirka 65 sidor, är den artikel och de bildsidor som inleder boken: ”Malung – bandymetropolen” där Gubb Jan Stigson berättar om den vintersport som länge var den dominerande. Några säsonger var en bra bit över 100 bandyspelare i farten i seriespel. Genom åren har 15 olika bandylag deltagit i seniorserier, inklusive B-, C- och juniorlag. Ett stort antal bilder illustrerar artikeln, många av dem är ”Foto: Rune Ohlén”, journalisten som var verksam på Nya Wermlands-Tidningen i Malung på 1950- och 60-talen.

Den tredje längre artikeln i år, drygt 40 sidor, är författad av Annie Gunnarsson. Hon är liksom Gubb Jan en som flitigt medverkat i Skinnarebygd. Annie skriver denna gång om hennes eget yrkesliv, i en för samhället betydelsefull verksamhet som det inte berättas om särskilt ofta: ”Skolsköterska i Malung 1977–2001. Minnen, arbetsuppgifter, med mera”.

En annan författare som förekommit ofta i Skinnarebygd på senare år är Mass Elisabet Larsson. Hon var även en viktig person i utgivningen av böckerna om Malungsmålet. Elisabet avled 2022. Hennes minne tecknas av svägerskan Anna-Britta Henriksson och av vännen Inger Döhl. Därtill finns en förteckning av hennes artiklar sammanställd av sonen Daniel. Några artiklar som främst skildrar tiden innan 1900-talet är: ”Utsjövalla – ett kvarnrikt vattendrag” av Göran Bergman. ”Timmerhus och byggnadsskick i Öje” av Olle Tranberg. ”En utvandrare från Vallerås” av Inger Döhl.

En brittisk ”lady”, med Malungsrötter, är begravd på kyrkogården i Malung. Det får Skinnarebygds läsare veta tack vare Mass Lars Henrikssons artikel ”Nissjers Ernst och dottern Brita”.

Med utgångspunkt från sina föräldrars liv skriver Svea Svensson om ”Levnadsöden på finnmarken” och om sin tid som anställd på ålderdomshemmet Lugnet i Malung 1954–1961. Nästa år ska ett nytt stort badhus stå klart i Malung. Det är ett av skälen till att två texter, från 2012 respektive 1931, nu kan läsas i Skinnarebygd: ”Yttermalungs skol- och folkbad” av Bente Mellquist Danielson och ”Bybastun i Öje först i Västerdalarna” av Gunnar Furuland (rektor på folkhögskolan 1928–1964).

Sommaren 1936 reste ett 20-tal yngre personer på en för sin tid lång bussresa till Vejle i Danmark. De representerade Malungs folkdanslag. En lång reseberättelse, utan bilder, publicerades i Falu Läns-Tidning som på den tiden försökte etablera sig i Västerdalarna. När Skinnarebygd nu trycker artikeln igen, är det inklusive många bilder från den 225 mil långa resan som företogs i Sälen-chauffören Gudmund Larssons Scania Vabis, byggd i Södertälje senare delen av 1920-talet. Författare var en då 22-årig Sven Bohm, dansare och spelman i folkdanslaget och dess musikgrupp Maskapellet.

Gunnar Ternhag berättar om folkmusiker och sångare i artikeln ”När jag spelade in i Malung och Lima”. En av dem han mötte då, i början av 1970-talet, var Elvina Söderlund. Hon sydde den vita skiddräkt som Särna-Hedlund använde när han vann olympiskt guld på femmilen 1928. Dräkten är orsak till att våra längdåkares landslagsdress har vitt som dominerande färg.

Leif Forslund skriver om sin kollega som pressfotograf, Inge Persson från Torgås. Inge var en mångsidig fotograf med nyhets- och vykortsbilder som främsta inkomstkällor. Till artikeln publiceras Inges bilder från bärgningen av det tyska krigsskeppet Tirpitz utanför Norges kust. Inge var den förste fotografen som tog sig in i slagskeppet efter bärgningen vid Tromsö 1948.

Naturen står i fokus i botanisten Lars Efraimssons betraktelse ”Gläntan i skogen” och i Pell Algot Erikssons ”Bland fina och farliga växter i Öje”. Den senare publicerades första gången i Mora Tidning 1972 och har i Skinnarebygd illustrerats med bilder av Lars Efraimsson.

Texter på Malungsmål har sin givna plats i årsboken. Denna gång bjuds på två kåserier skrivna av Ingrid Dåhne och Karin Elfström, båda finns också i svensk översättning. Texterna har tidigare gått att läsa i bytidningen för Idbäck och Romarheden ”Dâ ne flugur ô brômsär”. Om de fem åren med denna tidning, 1999–2004, berättar en av utgivarna, Knut Göran Paulsson.

Tôris Alf Olsson informerar om den donation, cirka 130 A4-pärmar med främst släktforskning och personhistoria, som biblioteket i Malung tagit hand om. Personen bakom detta är Halvar Stig Johansson (1931–2022) som utrett ett stort antal släkter och familjer inom Malungs socken. Han samlade också på tidningsartiklar. En av dem finns att läsa i årsboken. Erik Sohlin skrev i Mora Tidning 1963 om en byskollärares liv i Malung under senare delen av 1800-talet. Det handlar om Pellanna Per Jonsson som var lärare vid Gärdets småskola i 43 år.

Under vinjetten ”Hänt på holen” redogör hembygdsföreningens ordförande för sådant som hänt på Gammelgården, belägen vid Hundholen, och inom föreningen det senaste året. Jörgen Danielson är ordförande sedan 2019.

Hans Bohm (som redigerat Skinnarebygd 2023)
2023-10-31 20:56
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:617, KS/2023:642, KS/2023:644
5. Återredovisning av Räddningsnämnden samt MalungSälen Turism AB
6. Delårsrapport med årsprognos 2023 KS/2023:571
7. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2023-08-31 KS/2023:672
8. Detaljplan för Stjärnvägen Öster KS/2020:3
9. Förslag till nya valdistrikt KS/2023:552
10. Skattesats 2024 KS/2023:567
11. Ramar för lån 2024 KS/2023:568
12. Ramar för borgen 2024 KS/2023:569
13. Policy solenergietablering MalungSälens kommun KS/2023:613
14. Revidering av pensionspolicy KS/2023:378 Kallelse/underrättelse
15. Bildande av energibolag, MalungSälen Energi KS/2023:616
16. Avsägelser och val
17. Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (ML) KS/2023:641
18. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (ALJ) KS/2023:679
19. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:593
20. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:646
21. Val av ersättare i Malung-Sälen Turism AB KS/2023:595
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Motion Om krisen kommer Vänsterpartiet KS/2023:367
24. Motion gällande närvarorätt för kommunalråd och KSO i kommunala nämnder (SD) KS/2023:319
25. Motion Sverigedemokraterna Transtrands brandstation KS/2023:219
26. Motion Sverigedemokraterna Ny räddningsstationen Västra Sälenfjället KS/2023:220
27. Handlingar för kännedom KS/2023:196
Senaste tv-sändningen

1.Reportage från Lännviksrevyn 2023.
Intervju med Erik Karlsson och Elin Folkesson

2.Dansbandzsnack från Svenska Dansbandsveckan. Programledare Lars Bälter

1. Från fångstgropar till fornsök med Patrik Olsson. Intervju med Patrik om hans stora intresse att leta lokala fornminnen. Vi får även några filmsekvenser från hans föreläsning i regi av föreningen Quarnstensgrufvans vänner.

2. The dance journey Del 3.. Show med Malung-Sälens kulturskolas danselever. Inspelad 2023.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.